Zakres działalności

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną w pełnym zakresie, zarówno na rzecz osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych w następujących dziedzinach:

PRAWO CYWILNE
m.in. sprawy o zapłatę, sprawy odszkodowawcze, sprawy o zadośćuczynienie, sprawy o zniesienie współwłasności, sprawy o naruszenie dóbr osobistych, sprawy o eksmisję, sprawy o ubezwłasnowolnienie, sprawy o zasiedzenie, sprawy dot. służebności gruntowych, służebności osobistych oraz służebności przesyłu, sprawy dot. ochrony własności i posiadania, sporządzanie umów z zakresu prawa zobowiązań, sprawy w postępowaniu egzekucyjnym;

PRAWO GOSPODARCZE
w szczególności z zakresu prawa spółek, umów handlowych, ubezpieczeń gospodarczych, m.in. sprawy o zapłatę, sprawy związane z wykonaniem, nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem umowy, sprawy dot. rejestracji podmiotów w KRS, sprawy związane z zakładaniem, przekształcaniem, łączeniem, podziałem i likwidacją spółek handlowych, sprawy dot. organizowania stosunków wewnętrznych w spółkach handlowych, przygotowywanie i prowadzenie walnych zgromadzeń akcjonariuszy lub zgromadzeń wspólników, sporządzanie umów, statutów, regulaminów oraz projektów uchwał, inne;

PRAWO KARNE I PRAWO WYKROCZEŃ
obrona podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego, obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym oraz obwinionego w sprawach o wykroczenia, reprezentowanie pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego, wnoszenie subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia, inne.

PRAWO KARNE WYKONAWCZE
sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary pozbawienia wolności, sprawy o przerwę w wykonywaniu kary, sprawy o odroczenie wykonania kary, sprawy o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, inne;

PRAWO SPORTOWE
w szczególności: przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie kontraktów zawodniczych oraz umów trenerów, menadżerów oraz umów sponsorskich, dochodzenie przed sądem roszczeń wynikających z w/w umów, obsługa prawna transferów, obsługa prawna klubów sportowych oraz doradztwo z zakresu prawa sportowego;

PRAWO RODZINNE
m.in. sprawy o rozwód i separacje, rozdzielność majątkowa, zniesienie wspólności majątkowej, podział majątku wspólnego, sprawy o alimenty (na rzecz dzieci, na rzecz małżonka), spawy dot. powierzenia wykonywania, ograniczenia, pozbawienia, przywrócenia władzy rodzicielskiej, sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem, sprawy dot. egzekucji kontaktów z dzieckiem;

PRAWO SPADKOWE
w szczególności: sprawy o zachowek, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o dział spadku, sprawy związane z wydziedziczeniem i niegodnością dziedziczenia, inne;

PRAWO PRACY
w zakresie reprezentacji pracownika w sporze z pracodawcą oraz pracodawcy w sporze z pracownikiem w sprawach: dot. wypowiedzenia umowy o pracę, ustalenia istnienia stosunku pracy, dot. wypadków przy pracy, inne;

PRAWO ADMINISTRACYJNE
m.in. sprawy z zakresu prawa budowlanego, reprezentowanie interesów Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej, sporządzenie odwołań od decyzji organów administracyjnych oraz skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych.

Formy świadczenia pomocy prawnej są dostosowane do wymogów i potrzeb konkretnego Klienta i mogą polegać na:

  • udzielaniu ustnych i pisemnych porad prawnych – polegających na przedstawieniu propozycji rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowaniu projektów umów, pism, regulaminów oraz statutów itp.,
  • przygotowaniu opinii prawnych – zawierających pogłębioną analizę prawną problemu prawnego i przedstawienie jego możliwych rozwiązań,
  • reprezentacji przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami,
  • udziale w postępowaniach polubownych: negocjacjach, mediacjach – mających na celu porozumienie lub wypracowanie wspólnego stanowiska przed wdaniem się w spór lub w trakcie postępowania przed sądem lub innym organem państwowym,
  • stałej obsłudze prawnej – prowadzenie wszystkich bieżących spraw prawnych Klienta, m.in. sporządzanie umów, pomoc prawna w sporach z kontrahentami, obsługa prawna w zakresie bieżącego funkcjonowania firmy, sporządzanie wniosków do właściwych rejestrów przedsiębiorców (Krajowego Rejestru Sądowego, CEIDG), reprezentowanie Klienta przed właściwymi sądami i innymi podmiotami.